DRRDAY LOGO

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof 2023

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof w Polsce

Dnia 13 października przypada XXXIII Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof (DRRDay). Fundacja Gotowi.org już po raz CZWARTY organizuje ten Dzień w Polsce.

Pierwsze dwie edycje miały na celu przekazanie dzieciom i młodzieży informacji o zagrożeniach: czym są, jakie są ich źródła, jakie wywołują skutki dla nas i otoczenia, a także w jaki sposób można stać się człowiekiem przygotowanym na te sytuacje awaryjne, aby ograniczać ryzyka i skutki zagrożeń. Z przesłaniem UNDRR dotarliśmy do ponad 1 mln uczniów w całej Polsce.

Trzecia edycja tego Dnia, podobnie jak tegoroczna, czwarta już, to przekuwanie teorii w praktykę podczas Centralnych Warsztatów Gotowości, współfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, które zrealizowaliśmy w gościnnych progach Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, a udział wzięło kilka tysięcy osób.

DRRDAY
DRRDAY EmergencyBackpack GotowiOrg
Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof 2023

Temat Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof (DRRDay) w 2023 r. jest zgodny z Ramami z Sendai, międzynarodowym porozumieniem mającym na celu zapobieganie stratom w życiu, źródłach utrzymania, gospodarce i podstawowej infrastrukturze oraz ograniczanie ich. Ma siedem celów globalnych i 38 wskaźników pomiaru postępu. Ramy z Sendai uzupełniają Porozumienie Paryskie 2015 w sprawie zmian klimatycznych, przy czym oba porozumienia są ze sobą powiązane przez osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

W 2023 r. Międzynarodowy Dzień (DRRDay) będzie poświęcony badaniu wzajemnych relacji między katastrofami a nierównością. Nierówność i podatność na klęski żywiołowe to dwie strony tego samego medalu: nierówny dostęp do usług, takich jak finanse i ubezpieczenia, naraża osoby najbardziej narażone na niebezpieczeństwo katastrof; podczas gdy skutki klęsk żywiołowych pogłębiają nierówności i wpychają osoby najbardziej zagrożone w dalsze ubóstwo.

Międzynarodowy Dzień (DRRDay) w 2023 r. przypada po śródokresowym przeglądzie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych na lata 2015–2030, podczas którego Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w maju 2023 r. deklarację polityczną mającą na celu przyspieszenie działań mających na celu wzmocnienie odporności na klęski żywiołowe [Agnieszka Kordalewska miała w tym swój udział – przyp.red.].

DRRDAY
Temat przewodni Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof 2023r.
  • Ubóstwo, nierówność i dyskryminacja są przyczynami i konsekwencjami rosnącego ryzyka klęsk żywiołowych.
  • ‌Nierówność stwarza warunki, które czynią ludzi narażonymi na klęski żywiołowe i bezbronnymi. Klęski żywiołowe w nieproporcjonalny sposób dotykają również osoby najuboższe i najbardziej zagrożone, pogłębiając w ten sposób nierówności. Ograniczanie podatności na katastrofy wymaga uwzględnienia tych wymiarów.
  • ‌Według aktualnych prognoz klimatycznych do 2030 r. świat będzie doświadczał około 560 katastrof rocznie. Szacuje się, że do 2030 r. dodatkowe 37,6 mln ludzi będzie żyło w warunkach skrajnego ubóstwa ze względu na skutki zmiany klimatu i katastrofy. „Najgorszy” scenariusz dotyczący zmian klimatycznych i katastrof do 2030 r. spowoduje, że dodatkowe 100,7 mln ludzi wpadnie w ubóstwo.
  • ‌Możemy ograniczyć niszczycielską moc zagrożeń — innymi słowy, powstrzymać je przed przekształceniem się w katastrofę — poprzez ostrożne i skoordynowane planowanie, którego celem jest zmniejszenie narażenia i podatności ludzi na krzywdę.
  • ‌Konieczne są większe inwestycje w gromadzenie i wykorzystywanie zagregowanych danych, zarówno w celu lepszego zrozumienia nieproporcjonalnych skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń, jak i w celu opracowania planów budowania odporności.

Jeśli uważasz, że Ty lub twoja organizacja działa na rzecz bezpieczeństwa, a treści UNDRR prezentowane tu przez Gotowi.org są Wam bliskie i chce się odpowiedzialnie zaangażować w te działania, to zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się na newsletter

Translate