Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu: „Bądźmy Gotowi! – Jesteśmy Gotowi!”

I. Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Gotowi.org z siedzibą w Dobiesz, ul Szkolna 13, 05530 Góra Kalwaria.

II. Cel konkursu

  1. Celem konkursu jest:
  2. propagowanie wiedzy o tematyce związanej z ograniczaniem skutków katastrof,
  3. zachęcenie młodzieży do budowania odporności na sytuacje awaryjne,
  4. uaktywnienie i promowanie działań zwiększających bezpieczeństwo obywateli.

III. Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, od 10 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. W konkursie zostanie przyznanych 100 nagród głównych oraz 50 wyróżnień.

4. Nagrody główne to udział w 32-godzinnym szkoleniu „Pierwszy krok do SERE  –  S jak Survival”. Instruktorami szkolenia będą żołnierze WOT.

5. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone pamiątkowymi upominkami uczestnictwa w konkursie, ufundowanymi przez Partnerów.

6. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace będą publikowane na portalu www.gotowi.org, na stronie gotowi.org na Facebook, a także na stronach Partnerów konkursu, a każdy Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża na to zgodę.

7. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

10. Zadania konkursowe będą przez Uczestników realizowane w jednej z dwóch, dowolnie wybranych kategorii:

  • Kategoria Nr 1: Opisz lub przedstaw katastrofę naturalną lub zagrożenie, które przeżyłeś. Co pomogło Ci zachować zdrowie i życie? Czego zabrakło, a mogło być Ci pomocne? Co musisz poprawić, żeby lepiej być przygotowanym na przyszłość?
  • Kategoria Nr 2: Jeśli nie przeżyłeś żadnej katastrofy naturalnej lub innego zagrożenia – Opisz lub przedstaw scenariusz takiej sytuacji. Powiedz, co pomogło Twoim bohaterom zachować zdrowie i życie? Czego zabrakło,             a mogło być pomocne? Co trzeba poprawić, żeby lepiej być przygotowanym na przyszłość?

11. Forma realizacji zadań konkursowych jest dowolna, na przykład film, zdjęcia, podcast, komiks, opis itp. itd.

12. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.

13. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele. Stanowi to jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.

14. Prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną do organizatora Fundacji Gotowi.org na adres: konkurs@gotowi.org

15. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

16. Prace nie spełniające opisanych w Regulaminie zasad nie wezmą udziału w konkursie.

17. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie Fundacji www.gotowi.org

18. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

IV. Ocena prac konkursowych

1.Wszystkie prace konkursowe, bez względu na formę realizacji oraz wybraną kategorię, podlegają takiej samej ocenie.

2. Do zdobycia jest maksymalnie 100 punktów.

3. Ocena składa się z dwóch części: 70 punktów – warstwa merytoryczna oraz 30 punktów –  warstwa artystyczno-stylistyczna oraz forma i jakość przekazu.

4. Ocenie merytorycznej będą podlegać następujące elementy: rodzinny plan awaryjny, domowe zapasy, plecak awaryjny, wzywanie pomocy i udzielanie pomocy, bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, współdziałanie z lokalną społecznością, sprawność i kondycja fizyczna, szczególne umiejętności.

5. Ocenie formy przekazu będą podlegać następujące elementy: stylistyka i spójność przekazu, estetyka wykonania, rzetelność i  realność wypowiedzi / przekazu, wyjątkowość pracy konkursowej.

6. Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, składającą się od 5 do 10 członków.

7. Komisja konkursowa wybierze 97 laureatów, kolejnych 3 laureatów wybiorą internauci. Wyboru dokonają z pośród 53 wyróżnionych przez komisję prac.

8. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

9. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.

V. Terminy

1. Prace konkursowe można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do 31 stycznia 2022 roku.

2. Prace, które wpłyną do organizatora po 31 stycznia 2022 roku, nie będą oceniane.

3. Ocena prac konkursowych potrwa od 1 lutego do 31 marca 2022 roku.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 2 kwietnia 2022 roku na portalu www.gotowi.org

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o tym fakcie także pocztą elektroniczną, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

VI. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania / realizacji nagrody również nie obciążają organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem, a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

VII. Partnerzy konkursu

  1. Na dzień ogłoszenia konkursu partnerami są:

Wojska Obrony Terytorialnej www.terytorialsi.pl w zakresie wspólnej realizacji nagród przewidzianych w konkursie, Ogniochron SA – Gaśnice domowe www.gasnicedomowe.pl w zakresie wspólnej realizacji wyróżnień przewidzianych w konkursie, Małgorzata Cegiełkowska – Ubezpieczenie od Katastrof i Zagrożeń www.agent-doradca.pl w zakresie wspólnej realizacji wyróżnień przewidzianych w konkursie, Plecak Awaryjny 17 (www.plecakawaryjny.pl) zakresie wspólnej realizacji wyróżnień przewidzianych w konkursie, ZSEH w Olsztynie www.zseh.pl oraz ZSME w Olsztynie www.zsmeolsztyn.pl w zakresie organizacji prac komisji konkursowej, przebiegu i oceny zgłoszonych prac.

  • Do czasu rozstrzygnięcia konkursu liczba Partnerów może ulegać zmianie.
Translate »